ท่านปั้น อุปการโกษากร (วัชราภัย)


family_honour002ท่านปั้น เป็นธิดาของเจ้าพระยาวิเชียรคีรี (เม่น) กับท่านผู้หญิงสุทธิ์ ธิดาพระยารัตนโกษา (บุญเกิด) มีพี่น้อง
ร่วมบิดา-มารดา ๔ คน ได้แก่ (๑) พระยาสุนทรานุรักษ์ (เนตร์) ช่วยราชการเมืองสงขลา (๒) คุณกลิ่น (๓) คุณกุหลาบ เจ้าจอมในรัชกาลที่ ๔ และ (๔) ท่านปั้น
ท่านปั้น สมรสกับ หลวงอุปการโกษากร (เวท วัชราภัย) ซึ่งเป็นคหบดีค้าขายเรือสำเภา มีบุตร-ธิดา ด้วยกัน ๗ คน ได้แก่

(๑) คุณหญิงสมบุญวิเชียรคีรี ภริยาพระยาวิเชียรคีรี (ชม) ผู้สำเร็จราชการเมืองสงขลา ลำดับที่ ๘
(๒) คุณหญิงบุญรอด สุรบดินทร์สุรินทรฤาชัย ภริยา เจ้าพระยาสุรบดินทร์สุรินทรฤาชัย (พร จารุจินดา)
(๓) ท่านเชื้อ อนันตสมบัติ ภริยาพระอนันตสมบัติ (เอม) ผู้ช่วยราชการเมืองสงขลา
(๔) มหาอำมาตย์โท พระยาพิจารณาปฤชามาตย์ (สุหร่าย วัชราภัย)
(๕) คุณหญิงเป้า เพชรกำแหงสงคราม ภริยาพระยาเพชรกำแหงสงคราม (มะลิ ยุตะนันท์)
(๖) พระกรณีศรีสำรวจ (แดง วัชราภัย)
(๗) คุณหญิงตาบ ศรีสังกร ภริยาพระยาศรีสังกร (ตาด จารุรัตน์)

ท่านปั้น และท่านผู้หญิงสุทธิ์ ผู้เป็นมารดา เป็นผู้มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก ท่านผู้หญิงสุทธิ์เป็นผู้สร้างพระอุโบสถที่วัดแจ้งและวัดศาลาหัวยาง ซึ่งเป็นโบราณสถานและศาสนาสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดสงขลา
ที่ทางกรุงเทพฯ ท่านผู้หญิงสุทธิ์เป็นผู้สร้างพระอุโบสถถวายวัดสุทธิวราราม โดยมีท่านปั้นและครอบครัวเป็นผู้อุปัฏฐากวัดดังกล่าวต่อมาโดยตลอด ภายหลังจากที่ท่านปั้นถึงแก่กรรม บรรดาบุตร-ธิดาซึ่งมีความประสงค์จะจัดสร้างอนุสรณ์สถานเพื่ออุทิศเป็นทักษิณานุปทานแด่มารดา จึงได้รวบรวมทุนทรัพย์สร้างโรงเรียนขึ้นในที่ดินเดิมของท่านปั้นที่ได้ยกให้แก่วัด เพื่อให้เป็นสถานที่อบรมและให้การศึกษาแก่เยาวชน
ของชาติ โดยให้ชื่อว่า โรงเรียนวัดสุทธิวราราม และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ มาทรงกระทำพิธีเปิด เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๔๕๔ เป็นโรงเรียนแรกในรัชกาล

ข้อมูล จากหนังสือที่ระลึกรวมญาติ ณ สงขลา ครั้งที่ ๑๕ (๒๔ มกราคม ๒๕๔๒)
ภาพ จากคุณณัฐ จารุจินดา

Back to Top