ข่าวประชาสัมพันธ์ สายสกุล ณ สงขลา


ชมรมสายสกุล ณ สงขลา
39·ซอยสวรรค์วิถี·ถนนสุทธิสารวินิจฉัย·แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง·กรุงเทพฯ 10320
โทร 08-1483-0438

4 สิงหาคม 2560

เรียน ญาติ ณ สงขลาทุกสายสกุลที่รักและเคารพทุกท่าน

หนังสือเวียนฉบับที่ 2 ประจำปี  2560  มีข่าวคราวที่จะเรียนให้ญาติ ๆ ทราบ  ดังนี้

  1. พิธีคารวะบรรพบุรุษตระกูล ณ สงขลาที่สุสานตามประเพณีจีนหรือพิธีเช็งเม้ง ประจำปี 2560  ได้จัดขึ้น ณ สุสานตระกูล  จังหวัดสงขลา  เมื่อวันที่  26 มีนาคม 2560  โดยมีคุณอาสายจิตร  กฤษณามระ  ประธานตระกูล ณ สงขลาเป็นประธาน  พร้อมด้วยรองประธานตระกูลทั้ง 3 ท่าน  คือ เจ้าอาศรีรัตน์  ณ ลำปาง  รศ.ดร.วินิตา  ศุกรเสพย์  และ ดร.เวคิน  สุวรรณคีรี   รวมถึงญาติ ๆ  ณ สงขลาทุกสายสกุล  ทั้งจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด  มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก  ในปีนี้ได้มีการปรับรูปแบบการทำพิธีเล็กน้อย  กล่าวคือ  มีทั้งพิธีสงฆ์ไทยและพิธีสวดโดยพระจีน  ในส่วนของพิธีสงฆ์ไทย  พลเอกปานเทพ  ภูวนารถนุรักษ์  เป็นตัวแทนตระกูลในการจุดธูปเทียนบูชาพระ  ส่วนในพิธีสงฆ์จีน  เจ้าอาศรีรัตน์  ณ ลำปาง เป็นตัวแทนตระกูล  เพื่อให้การดำเนินพิธีสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  ส่วนพิธีอื่นก็ยังคงรูปแบบเดิมทุกประการ

          หลังจากพิธีเช็งเม้งในปีนี้  เราได้พบปัญหามากมายหลายประการ  เช่น  ระยะเวลาในการทำพิธี  ซึ่งการมีทั้งพิธีทำบุญแบบไทยและทำบุญแบบจีน  ทำให้ต้องใช้เวลามากขึ้น  หลายท่านจึงไม่สามารถไปทำบุญถวายสังฆทานที่วัดสุวรรณคีรีและวัดแจ้งตามประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างช้านานได้ทันเวลา  หรือการประชาสัมพันธ์งานเช็งเม้งไม่ได้กระทำอย่างเต็มที่  ส่งผลให้ญาติหลายท่านไม่ทราบและไม่ได้มาร่วมทำบุญ  หรือการจัดเลี้ยงวันเสาร์มีญาติมาร่วมงานน้อย  เป็นต้น  รวมทั้งปัญหาอื่นๆ อีกพอสมควร

          จากปัญหาต่างๆ เหล่านี้  ได้มีการพูดคุยกับญาติหลายท่าน  แต่ละท่านก็เสนอความคิดเห็นในแง่มุมต่างๆ  เช่น  พลเอกปานเทพ ภูวนารถนุรักษ์  เสนอว่า  ควรจัดพิธีจีนในวันเสาร์  เพื่อจะได้ไม่มาแออัดในวันอาทิตย์  คุณชัยยุทธ  ณ สงขลา  เสนอว่า  งานเลี้ยงในวันเสาร์ควรยกเลิกหรือจัดเป็นการเฉพาะกลุ่ม  คุณทรงธรรม ณ สงขลา  เสนอว่า  ควรมีการประชาสัมพันธ์งานเช็งเม้งให้มากกว่านี้  ควรจัดกิจกรรมสนุก ๆ ในระหว่างรับประทานอาหารกลางวัน  และควรเป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างสัมพันธ์อันดีงามระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก  เพื่อให้เด็ก ๆ ได้รับรู้ถึงความสำคัญของงานเช็งเม้ง  ได้รับรู้ถึงความสำคัญของตระกูล  และที่สำคัญที่สุดก็คือ  ได้รับรู้ถึงความสำคัญของพวกเขาในการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของตระกูล  อันจะเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการสืบทอดเจตนารมย์ของงานเช็งเม้งต่อไปในอนาคต  เป็นต้น  ผมได้รวบรวมปัญหาและความคิดเห็นของญาติ ๆ  และส่งให้ชมรมสายสกุล ณ สงขลา  รับไปพิจารณาดำเนินการแก้ไขต่อไปแล้ว

ชมรมสายสกุล ณ สงขลา
39·ซอยสวรรค์วิถี·ถนนสุทธิสารวินิจฉัย·แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง·กรุงเทพฯ 10320
โทร 08-1483-0438

1 กุมภาพันธ์ 2560

เรียน ญาติ ณ สงขลาทุกสายสกุลที่รักและเคารพทุกท่าน

หนังสือเวียนฉบับที่ 1 ประจำปี  2560  มีข่าวคราวที่จะเรียนให้ญาติ ๆ ทราบ  ดังนี้

  1. พิธีกราบไหว้บรรพบุรุษที่สุสานตามประเพณีจีนหรือพิธีเช็งเม้ง  ซึ่งเป็นประเพณีที่ตระกูล ณ สงขลา  ได้ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน  โดยผู้ริเริ่มคือ  คุณอาเจริญจิตต์ ณ สงขลา  ในสมัยที่เป็นปลัดอำเภอเมืองสงขลา  คุณอาได้รับการบอกเล่าจากคุณสุชาติ  รัตนปราการ  ญาติผู้ใหญ่ของตระกูล ว่าคุณอาเป็นลูกหลานเจ้าเมืองสงขลาควรจะไปกราบไหว้ฮวงซุ้ยบรรพบุรุษบ่อยๆ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง  และความเจริญก้าวหน้าในชีวิตราชการ    คุณอาจึงนึกได้ว่า  “เราเป็นลูกหลานถ้ามีโอกาสทำบุญให้ปู่ย่าตาทวดบรรพบุรุษของเรา  ย่อมเท่ากับแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อท่าน  ก็จะเป็นบุญแก่ตัวเรา”  คุณอาจึงได้สอบถามจากคนจีนที่มีความรู้เรื่องกราบไหว้บรรพบุรุษที่สุสาน  และได้จัดเตรียมอาหารคาวหวานไปกราบไหว้สุสานของพระยาสุวรรณคีรี (เหยี่ยง) บรรพบุรุษต้นสกุล ณ สงขลา และเจ้าเมืองสงขลาท่านอื่นๆ ในวันเช็งเม้ง โดย  คุณอาเจริญจิตต์ได้ตั้งอธิษฐานว่า  ถ้ามีบุญขอให้เป็นผู้ว่าสงขลากับเขาเหมือนบรรพบุรุษได้เป็นมาแล้ว  ขอเอาความซื่อสัตย์สุจริต  คิดดีทำดี  กล้าหาญ  เสียสละ  และอดทนมาเป็นหลัก  พร้อมกันกับความจงรักภักดีในพระมหากษัตริย์”  ซึ่งต่อมาคุณอาก็ได้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาสมดั่งคำอธิษฐาน  ในวันเช็งเม้งของทุกปีคุณอาได้พบกับญาติ ๆ คนอื่นมากราบไหว้เช่นกัน  โดยต่างคนต่างมา  คุณอาจึงบอกว่าในปีต่อไป  ขอให้นัดมาพร้อมๆ กัน  หลังจากนั้นจึงเกิดการรวมตัวกันมาทำบุญเช็งเม้งเป็นประจำ พอมาถึงยุค คุณอาชำนาญ  ณ สงขลา  ได้กำหนดให้วันเช็งเม้งของตระกูล ณ สงขลาเป็นวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคมของทุกปี  เพื่อให้ญาติ ๆ ที่ขาดการติดต่อไประยะหนึ่ง หรือที่อยู่ต่างประเทศและประสงค์จะมาร่วมงาน สามารถวางแผนการเดินทางล่วงหน้าได้ง่ายขึ้น

          ในปีนี้ชมรมสายสกุล ณ สงขลาจะจัดทำบุญเช็งเม้งในวันอาทิตย์ที่  26  มีนาคม  2560  ณ สุสานตระกูล ณ สงขลา ต. หัวเขา  อ.สิงหนคร  จ. สงขลา  โดยมีกรอบของงาน  ดังนี้

 06.00 น.  ขอเชิญญาติๆ รับประทานอาหารเช้าที่สุสาน

07.00 น.  พระสงฆ์มาถึงปะรำพิธีและฉันเช้า

07.30 น.  พระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์  ถวายสังฆทาน  กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลแด่บรรพบุรุษ  พระสงฆ์ประพรม

                น้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้มาร่วมพิธี

09.00 น.  ญาติ ๆ รวมตัวกันหน้าสุสานพระยาสุวรรณคีรีสมบัติ (เหยี่ยง  แซ่เฮา)  ต้นสกุล ณ สงขลา

09.15 น.  เจ้าศรีรัตน์ ณ ลำปาง  จุดธูปเทียนสักการะหน้าสุสานและกล่าวนำสดุดีบรรพบุรุษ

09.30 น.  ญาติ ๆ นำธูปเข้ากราบไหว้บรรพบุรุษ

10.00 น.  จุดประทัด  เสร็จพิธีไหว้บรรพบุรุษที่สุสานตามประเพณีจีนโบราณ

10.30 น.  ญาติ ๆ แยกย้ายกันไปทำบุญถวายสังฆทาน ณ วัดสุวรรณคีรีและวัดแจ้ง  วัดประจำตระกูล

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน  ณ  โรงแรมวีว่า  อ.เมือง  จ.สงขลา

14.30 น.  เลิกงาน

ชมรมสายสกุล ณ สงขลา
39·ซอยสวรรค์วิถี·ถนนสุทธิสารวินิจฉัย·แขวงสามเสนนอก
เขตห้วยขวาง·กรุงเทพฯ 10320
โทร 08-1483-0438

1 พฤศจิกายน 2559

เรียน ญาติ ณ สงขลาทุกสายสกุลที่รักและเคารพทุกท่าน

หนังสือเวียนฉบับที่ 4 ประจำปี  2559  มีข่าวคราวที่จะเรียนให้ญาติ ๆ ทราบ  ดังนี้

บังคมบรมราชเจ้า          จอมไทย 

เสด็จสู่สวรรคาลัย                     สุดเศร้า 

บุญญาพระเกรียงไกร                เกริกโลก 

พลันดับมืดทุกแดนด้าว              ฤดีสลาย 

อาราธน์ฤทธิ์ทั่วฟ้า         ปฐพิน 

ทวยเทพอาทิอินทร์                   อาตม์อ้าง 

บุญก่อด้วยบดินทร์                   มากล้น 

โปรดดลกษัตริย์ท้าง                  สู่สรวง - สวรรค์เทอญ 

ปวงข้าพระพุทธเจ้า  ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ 

ข้าพระพุทธเจ้า  สมาชิกในสกุล ณ สงขลาทุกสายสกุล 

(ดร. เวคิน สุวรรณคีรี – ร้อยกรอง)

ผมนับว่าเป็นนักเรียนไทยที่โชคดีที่สุดคนหนึ่ง ที่ได้รับพระราชทาน “ทุนภูมิพล” จากพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการศึกษาเล่าเรียน  เนื่องจากพระองค์ทรงตระหนักดีว่า  การศึกษาของเยาวชนนั้นเป็นพื้นฐานอันสำคัญของประเทศชาติ  ดังจะเห็นได้จากพระราชดำรัสที่พระราชทานแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนจิตรลดา  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม  2523  ความว่า “....ความรู้ที่สะสมเอาไว้ในตัวเป็นสิ่งสำคัญ เป็นเสมือนประทีปสำหรับนำทางเราไปในการปฏิบัติตนในชีวิต จะเป็นการศึกษาต่อก็ตามหรือจะเป็นการไปประกอบอาชีพการงานก็ตาม ความรู้นั้นจะเป็นเครื่องนำทางไปสู่ความเจริญ  ความรู้ทางวิชาการก็จะสามารถใช้ประกอบอาชีพการงานที่มีประสิทธิภาพ เท่ากับเป็นสิ่งที่จะเลี้ยงตัวเลี้ยงกายเรา  ความรู้ในทางประพฤติที่ดี จิตใจที่เข็มแข็งที่ซื่อสัตย์สุจริตนั้น จะนำเราไปได้ทุกแห่ง เพราะเหตุว่าผู้ที่มีความซื่อสัตย์สุจริต  ผู้มีความขยันหมั่นเพียร  ผู้มีความตั้งใจที่แน่วแน่นั้น  ไม่มีทางที่จะล่มจม เพราะว่าเมื่อเราจะต้องได้รับการช่วยเหลือ  ผู้ที่เห็นบุคคลที่มีความประพฤติดี  ก็จะเข้าช่วยอุปการะต่อไป  แม้ตัวเองก็จะอุปการะตัวเองได้เพราะเห็นแจ้งในสิ่งที่ควรทำ  ไม่ถลำไปในทางที่ไม่ถูก  อันนี้ก็เป็นความหมายของการศึกษา.....” และพระองค์ทรงทราบว่า  เด็กและเยาวชนของไทยมิได้ขาดสติปัญญา หากแต่ด้อยโอกาสและขาดทุนทรัพย์  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ตั้งกองทุนการศึกษาหลายกองทุน  เช่น  ทุนมูลนิธิอานันทมหิดล  ทุนเล่าเรียนหลวง  ทุนมูลนิธิภูมิพล  ทุนมูลนิธิราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นต้น  เพื่อสนับสนุนการศึกษาของเด็กไทย  เพราะการศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนาคนให้มีประสิทธิภาพ  อันเป็นพระราชปณิธานอย่างแรงกล้าของพระองค์

 

Page 1 of 4

Back to Top